cropped-Enderun-Logo.png

Onze pijlers

Veelzijdige ontwikkeling

Op Enderun Hisar staat de benadering van de veelzijdige ontwikkeling centraal. Binnen onze inspirerende onderwijsomgeving krijgen kinderen de mogelijkheid om hun cognitieve, sociaal-emotionele, spirituele en fysieke ontwikkelingsgebieden in evenwicht te ontwikkelen. Onder deze ontwikkelingsgebieden verstaan we het volgende:

1. Cognitieve Ontwikkeling (IQ)

Dit omvat de ontwikkeling van kennis, denkvaardigheden en schoolse vaardigheden. Het richt zich op het vergroten van het intellectuele vermogen van de kinderen.

2. Sociaal-Emotionele Ontwikkeling (EQ)

Deze ontwikkeling draait om het begrijpen van emoties, empathie, samenwerking en het opbouwen van gezonde relaties. Kinderen leren omgaan met hun eigen emoties en die van anderen.

3. Spirituele Ontwikkeling (SQ)

Deze ontwikkeling betreft het ontdekken van persoonlijke waarden, ethiek en zingeving. Het helpt kinderen om een gevoel van doel en betekenis in hun leven te vinden.

4. Fysieke Ontwikkeling (FQ)

Deze ontwikkeling richt zich op lichamelijke gezondheid, fitheid en welzijn. Het omvat gezonde gewoonten en het belang van een bewuste levensstijl.

We geloven dat deze ontwikkelingsgebieden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en streven ernaar om alle kinderen optimaal in hun behoeften te voorzien. Middels deze ontwikkelingsgebieden werken we aan de veelzijdige ontwikkeling om een waardevolle basis te geven voor hun toekomst.

Stevige basiskennis

Op Enderun Hisar willen we de leerlingen een stevige basiskennis meegeven met behulp van moderne methodes en leermiddelen. In de ochtenden leggen we de nadruk op basisvakken, waarbij de leerkrachten gebruikmaken van het EDI-model (Expliciete Directe Instructie). Dit model voorziet in een gestructureerde en expliciete manier van lesgeven, waarbij de leerkracht heldere instructies geeft en de leerlingen actief betrekt in het leerproces. Hierdoor kunnen onze leerkrachten effectief differentiëren en leerlingen op hun eigen niveau bedienen. Op deze manier werken we aan de stevige basiskennis van onze kinderen. Een stevige basiskennis is essentieel, omdat het de fundamenten legt voor het functioneren in de maatschappij.

Thematisch onderwijs

In de middagen worden basisvakken verrijkt met thematisch onderwijs waarin de nadruk ligt op ateliers, waardeneducatie en wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek).

Bij thematisch onderwijs worden verschillende vakken gecombineerd en geïntegreerd in een thema waardoor de kinderen tot nieuwe inzichten kunnen komen en nieuwe vaardigheden kunnen leren. Dit zorgt voor een betekenisvolle en samenhangende manier van leren. We geloven dat het werken aan een thema voor meer betrokkenheid bij het leren zorgt en de nieuwsgierigheid van kinderen stimuleert. Dit draagt bij aan het vergroten van hun motivatie, omdat het aansluit bij hun belevingswereld en interesses.

Het thematisch onderwijs wordt gegeven aan de hand van onderzoekend en ontwerpend leren, waarbij er aandacht is voor het ontwikkelen van de 21e-eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden zijn een set van competenties en capaciteiten, zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communicatie, samenwerking en digitale geletterdheid, die nodig zijn om succesvol te functioneren in de moderne wereld.

Talentontwikkeling

Enderun Hisar wil vanuit een breder perspectief kijken naar haar leerlingen. Dit betekent dat er aandacht is voor meer aspecten dan alleen schoolprestaties. In aanvulling op het onderwijs in kernvakken zoals rekenen, taal en lezen en het thematisch onderwijs, leggen we ook sterk de nadruk op talentontwikkeling. We koesteren het besef dat elk kind unieke talenten heeft op het gebied van sociaal, intellectueel, creatief, praktisch, fysiek of artistiek gebied. Ons onderwijs stimuleert kinderen om hun kwaliteiten te ontdekken, ontwikkelen en benutten. Enderun Hisar wil kinderen de ruimte geven om te ontdekken, ‘wie ze zijn’, ‘wat ze willen’ en ‘wat ze kunnen’. Dit doen we door zoveel mogelijk in te spelen op verschillende interesses, talenten en manieren van leren.

Binnen ons uitgebreide aanbod van activiteiten, zowel tijdens en na schooltijd, creëren we een dynamische leeromgeving waarin kinderen in heterogene groepen samenwerken. Ons atelieronderwijs, een integraal onderdeel hiervan, biedt kansen voor persoonlijke groei. Voorbeelden van ateliers omvatten onder andere techniek, programmeren, koken en handvaardigheid. In deze inspirerende setting stimuleren we kinderen om van elkaar te leren en gezamenlijk hun vaardigheden te ontwikkelen.

Waardengedreven onderwijs

Enderun Hisar wil de kinderen voorbereiden op het leven als betrokken en verantwoordelijke burgers. Het helpen ontwikkelen van en bijdragen aan een evenwichtige persoonlijkheid van kinderen is waar we als school naar streven. Om deze reden hanteren wij het waardengedreven onderwijs. Binnen dit onderwijs hechten wij veel waarde aan karaktervorming, zingeving en morele waarden.

Bij waardengedreven onderwijs ligt de nadruk op het ontwikkelen van waarden en karakter bij kinderen. Onze school is een oefenplaats hiervoor. De kinderen worden gestimuleerd om na te denken over hun eigen waarden, wat ze belangrijk vinden in het leven en hoe ze die waarden kunnen toepassen in hun dagelijkse leven. Het gaat daarbij niet alleen om wat kinderen weten en kunnen, maar ook om wie ze zijn en voor welke waarden ze staan. Kinderen leren hoe ze hun waarden en karakter kunnen inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Er wordt gewerkt aan thema’s als respect, verantwoordelijkheid, solidariteit en duurzaamheid. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. Tenslotte streven wij naar het bevorderen van een positieve leef- en leeromgeving, zodat kinderen zich geborgen en gewaardeerd voelen.

Waardengedreven onderwijs wordt aangeboden binnen karakter- en waardeneducatie en godsdienstlessen en komt terug op alle momenten van de dag. Deze lessen hebben als doel om het burgerschap te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een evenwichtige persoonlijkheid en een moreel kompas.